Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
   
 2. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
   
 3. Onze zijn ten laatste betaalbaar de 15e kalenderdag na factuurdatum. Elke onbetaalde factuur zal vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een conventionele intrest gelijk aan de intrest voorzien in art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het uitstaande bedrag, met een minimum van 60,00 EUR. Tenslotte worden desgevallend toegekende handelskortingen en/of QuickStart-kortingen als onbestaande beschouwd in geval de factuur onbetaald is gebleven op de vervaldag.
  In geval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, behoudt LetzGo bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder ingebrekestelling en van rechtswege zijn toekomstige werkzaamheden op te schorten.
   
 4. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
   
 5. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
   
 6. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.
   
 7. De garantieperiode bij het ontwikkelen van websites en webapplicaties bedraagt 1 jaar beginnend vanaf de factuurdatum. Bij eventuele gebreken, gelieve ons per e-mail, fax of brief te contacteren met een duidelijke beschrijving van de gebreken. De garantie vervalt wanneer er door derden aanpassingen zijn gebeurd in de programmacode.
   
 8. De programmacode van een website en webapplicatie door LetzGo bvba geschreven, blijft eigendom van LetzGo bvba. Enkel LetzGo bvba heeft het recht om deze programmacode verder te verspreiden. De aankoper mag de programmacode enkel gebruiken voor zijn eigen website.
   
 9. U mag uw webruimte gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden. Het is (of dit nu legaal is of niet) door LetzGo bvba verboden om data aan te bieden of te verspreiden die:
  1. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  2. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
  6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
  7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

   Tevens is het niet toegelaten, tenzij mits schriftelijke toestemming van LetzGo, om op uw webruimte websites of applicaties te draaien die door derden ontwikkeld werden.
    
 10. LetzGo bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden en er kan geen schadevergoeding geëist worden voor enig verlies van data of andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade van/aan uw website of webapplicatie. Wij raden u aan om regelmatig backups te nemen van uw website/webapplicatie.
   
 11. Registratie van domeinnamen en webhosting worden aangegaan voor een termijn van 12 maanden en daarna telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Annulering van een domeinnaam of webhostingpakket dient schriftelijk te gebeuren 2 maanden voor de einddatum vermeld op uw factuur.
  ‚Äč
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.